Aktiivinen kuuntelu

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

ihmisiä työpajassa puhumassa
Kuva: Kamilla Śladowska

Aktiivinen kuuntelu ja itsetuntemuksen terävöittäminen ovat kommunikaatio- ja ajattelutapatekniikoita, jotka ovat osa rasisminvastaisia käytäntöjä. Kirsten Ivey-Colsen ja Lynn Turner toteavat: ”Antirasismi on elämäntapa. Kuten minkä tahansa uuden tavan aloittaminen, myös rasisminvastaisuus vaatii tietoista päätöstä pyrkiä siihen päämääränä ja tapana olla. Aikomus tuo tietoisen läsnäolon ja tietoisuuden siitä, mitä sanomme ja mitä teemme." Mitä tulee elävään perintöön, aktiivinen kuuntelu ja itsetuntemuksen terävöittäminen voivat rikastuttaa ja tuoda esiin henkilökohtaisia historioitamme, jota kantavat uskomuksemme, ajatuksemme, ilmaisumme, identiteettimme ja kulttuurikokemuksemme. Nämä käytännöt voivat kasvattaa "kulttuurista itsetietoisuutta", mikä puolestaan voi lisätä kulttuurienvälistä ymmärrystä. Meillä ei välttämättä ole yksimielisyyttä asioista, mutta todellinen kuunteleminen ja tiedostaminen, mitä narratiivien taustalla on, tuo meidät lähemmäksi kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ja, kenties, erilaisten ainutlaatuisen ja monipuolisen elävän perinnön arvostamistapojen hyväksymistä.

Aktiivinen kuuntelu on viestintätekniikka, jossa puhujaan kiinnitetään jakamaton huomio. Aktiivinen kuuntelu tarjoaa näkökulman ja metodologian, jolla kuulija voi vastaanottaa puheen puhujan tarkoittamalla tavalla. Sen tavoitteena on tilanne, jossa voidaan kuunnella puheen vivahteita, muodostaa avoin keskustelu ja kysyä keskustelun aikana kysymyksiä. Tämä luo puitteet, jossa kaikki kuulijat todella haluavat ymmärtää, mitä viestitään. Aktiivisessa kuuntelussa käytetyn tekniikan avulla toistetaan omin sanoin kuultua ja samalla vahvistetaan se, mitä on kommunikoitu. Tämä vähentää olettamuksia ja kasvattaa empatiaa dialogissa kaikkien kanssa.

Avery Viehmannin mukaan vastaamiseen on kolme perusvaihetta seuraavassa järjestyksessä:

1. Parafraasi: Selitä omin sanoin, mitä uskot, että on sanottu.

2. Selvennä: Varmista, että ymmärrät, mitä on sanottu esittämällä kysymyksiä.

3. Yhteenveto: Tarjoa ytimekäs tiivistelmä siitä, mitkä mielestäsi ovat vastaanotetun viestin pääkohdat ja tarkoitus.

Ohjeita, jotka auttavat hienosäätämään kykyä seurata näitä vaiheita:

1. Pidä huomiosi siinä viestissä, jota esitetään.

2. Vältä ajattelemasta omaa vastaustasi siihen, mitä esitetään.

3. Vältä tuomitsemasta mitään, mitä toinen henkilö sanoo.

4. Tarkkaile sanatonta viestintää. Se on omanlaistaan kommunikaatiota, jota aktiivinen kuuntelija voi selventää.

Liv Larsson toteaa: "Kun hyödynnetään NVC:ssä (nonviolent communication eli väkivallaton kommunikaatio) "empaattisena kuunteluna" tunnettua toimintamallia, sanojen takaa etsitään se, mitä henkilö tuntee ja tarvitsee ilmaistessaan itseään.”

Itsetietoisuuden terävöittäminen tarkoittaa esimerkiksi oman näkökulman muodostumisen ymmärtämistä, kokemuksemme tarkempaa huomioimista sekä somaattisen virittymisen ja mahdollisten tiedostamattomien ennakkoluulojen tutkimista. Voimme virittyä itseemme kysymällä itseltämme seuraavat kysymykset: Nouseeko esille arvoasetelmia? Huomaatko mitään reaktioita mielessäsi tai kehossasi (esimerkiksi jotain epämiellyttäviä tuntemuksia tai ärsytystä)? Mitä tunteita herää ja mihin tarpeisiin vastataan, entä mihin ei?

Metodin osana voidaan harkita myös itsereflektiota, joka on työkalu itsetietoisuuden kasvattamiseen päiväkirjan kirjoittamisen, meditaation tai muiden keinojen, joilla voi tunnistaa omia reaktioita, avulla.

Suosittelemme avointa keskustelua. Pohdiskele asiaa sellaisten ihmisten kanssa, joihin luotat ja tiedät heidän tuntevan vahvuutesi, heikkoutesi ja arvosi.

Tausta

Aktiivisella kuuntelulla ja itsetuntemuksen terävöittämisellä on pitkä historia useissa yhteisöissä ja kulttuureissa. Ne voidaan liittää myös työhön moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion puolesta (Diversity, Equity and Inclusion eli DEI-työhön), jota on tehty Yhdysvalloissa 1960-luvulta alkaen. Vaikka DEI- työ on kehittynyt muodoltaan, kieleltään ja toiminta-ajatukseltaan varhaisemmista ajoista, se on silti edelleen relevanttia. Kuten kirjailija Janice Gassam Asare huomauttaa, “Kun DEI:n asiantuntijoita ja antirasismikouluttajia palkataan yrityksiin ja instituutioihin, koulutus keskittyy yleensä tyypillisesti auttamaan valkoista enemmistöä oppimaan rasismista ja ymmärtämään sitä.” Onkin tärkeää muuttaa fokusta siihen, että voidaan tunnistaa ja tukea kaikkien sukupuolten ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarpeita, riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai iästä.

Carl Rogers ja Richard Farson loivat käsitteen aktiivinen kuuntelu vuonna 1957 lyhyessä kirjassaan, joka esitti metodin “vaativan että me pääsemme puhujan sisään, että me käsitämme hänen näkökulmastaan, mitä hän meille viestii. Sen lisäksi meidän täytyy ilmaista puhujalle, että me näemme asiat hänen näkökulmastaan.” Voisikin sanoa, että tämän työkalun hallitseminen kehittää emotionaalista kypsyyttä ja vähentää puolustuskannalla olemista, sillä kuunnellessamme toisiamme empaattisesti voimme oivaltaa lisää omasta tavastamme tuntea ja ajatella.

Joissain yhteyksissä aktiivista kuuntelua kutsutaan myös ‘myötätuntoiseksi kuuntelemiseksi’ ja ‘syväksi kuuntelemiseksi’. Meditaation tai itsetietoisuuden harjoittamisen historia alkaa joidenkin arkeologioiden mukaan jo 3500 eaa. Koulukunnasta ja taustasta riippuen meditaatio on pohjimmiltaan oman kehon ja ympäristön tietoisuuden ja havainnoimisen opettelua. Se vaatii harjoittelua ja vahvaa läsnäoloa harjoittajaltaan. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla on taas "Talking Circle"- perinne (piirityöskentely), joka kokoaa kaiken ikäiset ihmiset yhteen opettamaan, kuuntelemaan, oppimaan ja jakamaan.

Tulevaisuus

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää moninaisten yleisöjen inkluusiota, ei pelkästään taide- ja kulttuurilaitosten kanssa vaan myös erilaisten yleisöryhmien parissa. Palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin kentällä. Sen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksistä kulttuuritoimijoille. Kulttuuria kaikille -palvelu on perustettu 2003 ja se oli osa Valtion taidemuseon kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet KEHYS -yksikköä kesäkuuhun 2013 asti. Nyt palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Kulttuuria kaikille -palvelun tehtävänä on luoda ohjelmia ja aloitteita, jotka antavat ihmisille työkaluja siihen, miten he voivat lisätä tietoisuuttaan omasta käyttäytymisestään, ajattelutavoistaan ja historiastaan. Tämä on yksi tie yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan. Kulttuuria kaikille -palvelun hanke Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 tarjoaa valtakunnallisesti inklusiivista ja mielenkiintoista sisältöä ja tukea moninaisuusagenteille sekä koulutusta kuntien työntekijöille.

Moninaisuus lähtökohtana -hankkeen tavoite on vastata kuntien puolelta tulevaan tarpeeseen saada lisää moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntemusta, muun muassa tarjoamalla koulutusta, konsultointia ja muuta tukea suomalaisten kuntien kulttuuritoiminnalle sekä kunnissa työskenteleville taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. Pitkin hanketta koulutuksissa ja konsultoinneissa hyödynnetään moninaisuusagenttiverkostoa ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kehittämiä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortteja.

Kaikki toiminta hankkeessa vastaa ydinkysymyksiin “Edistääkö tämä moninaisuutta, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta taide- ja kulttuurialalla?” ja “Auttaako tämä meitä purkamaan rakenteellista rasismia ja huomaamaan omia tiedostamattomia ennakkoluulojamme, toimimme sitten kuntien virastoissa, alueellisissa valtuustoissa tai hallituksissa?” Kun lähdemme mukaan yhteistyöhön siten, että haluamme kuunnella aktiivisesti, olla empaattisia, olla kriittisiä ja rehellisiä, tavoitamme ihmisiä toivottavasti henkilökohtaisella tasolla, mikä sitten luo myönteisen muutoksen aallon kohti inklusiivisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteyskuntaa, johon kaikki ihmiset kuuluvat. Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025 -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Moninaisuusagentit ovat kahdenkymmenen taide- ja kulttuurialan ammattilaisen verkosto. Heillä on monikulttuurinen tausta, strateginen moninaisuusosaaminen sekä tuntemusta suomalaisesta työetiikasta. Moninaisuusagentit tuovat esiin monenlaisia haastavia ja ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä, kuten rakenteelliseen rasismiin, yhdenvertaisuuden puutteeseen ja saavutettavuuteen. Muutoksentekijöinä ja organisaattoreina moninaisuusagentit tarjoavat tapoja reflektoida, kehittää työkaluja ja toteuttaa tapoja, joilla voimme työskennellä yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen.

Tämän tekstin on kirjoittanut ja koonnut Arlene Tucker. Sen on tarkistanut Kulttuuria kaikille -palvelu. Suomenkielisessä käännöksessä auttoivat Leena Marsio Museovirastosta ja Outi Salonlahti Kulttuuria kaikille -palvelusta.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Kulttuuria kaikille -palvelu

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen kehittämät kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortit https://www.taike.fi/fi/dialogikortit/dialogikortit

Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025- hanke https://www.kulttuuriakaikille.fi/moninaisuus_kunnissa

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi : Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165054

Larsson, Liv. Helping Hand: Mediation with Nonviolent Communication.

Viehmann, Avery. "Effective Listening Skills » Writing Center". Writing Center. Haettu 20 November 2021.

About Active Listening https://thedecisionlab.com/reference-guide/psychology/active-listening

Why DEI And Anti-Racism Work Needs To Decenter Whiteness https://www.forbes.com/sites/janicegassam/2021/02/15/why-dei-and-anti-racism-work-needs-to-decenter-whiteness/?sh=53d84da25886

Diversity as a starting point for municipalities' art and culture activities in 2025 project https://www.kulttuuriakaikille.fi/diversity_in_municipalities

10 Keys to Everyday Anti-Racism https://greatergood.berkeley.edu/article/item/ten_keys_to_everyday_anti_racism

The History of Meditation https://chopra.com/articles/the-history-of-meditation

Traditional “Talking Circle” or “Healing Through Feeling” https://attcnetwork.org/centers/national-american-indian-and-alaska-native-attc/traditional-talking-circle-or-healing