Käsityön taiteen perusopetus

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

Kaksi lasta hymyilemässä leveästi kameralle.
Kuva: Taitoliitto

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan musiikki- ja tanssioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, käsityö-, arkkitehtuuri-, teatteri-, sirkus- ja sanataidekouluissa sekä kansalaisopistoissa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Taiteen perusopetus on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinoista. Oppilaiden määrä on kasvanut 1990-luvun alkupuolelta saakka, ollen nyt noin 126 000.

Taiteen perusopetusta säätelevät laki (633/1998) ja asetus (813/1998). Taiteen perusopetusta järjestävät sekä kunnalliset oppilaitokset, kuten kansalaisopistot ja taiteenalakohtaiset oppilaitokset että yksityiset taideoppilaitokset. Oppilaitosten lisäksi myös yhdistykset, kuten käsi- ja taideteollisuusyhdistykset voivat järjestää taiteen perusopetusta. Yhdistysten vahvuutena on verkostomainen (käsityökeskukset) toiminta, jolloin käsityökoulujen toiminnan kattavuudella saavutetaan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja osallistumisen tasa-arvoa.

Taitoliiton Taito käsityökouluissa on nykyisin noin 3 000 oppilasta, suurimmassa käsityökoulussa on oppilaita noin 1 000 ja kuuden yhdistyksen käsityökoulut saavat opetustuntiperusteista valtionosuutta.

Taitoliiton toiminta-ajatuksena on edistää suomalaista käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Käsityötaitojen ylläpitäminen on järjestön tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Taiteen perusopetusta annetaan käsityössä joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Yleisen oppimäärä laajuus on 500 tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. Mahdollisista varhaisiän ja aikuisten opinnoista päättää koulutuksen järjestäjä opetussuunnitelmassaan.

Opetussuunnitelmassa määritellään myös opetuksen rakenne sekä miten ja missä ajassa oppimäärä suoritetaan. Opetuksessa huomioidaan paikalliset ja alueelliset erityispiirteet sekä vahvuudet ja toteutetaan opetusta niin, että siinä näkyvät sekä nykykulttuurin piirteet että käsityöperinne.

Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille voidaan järjestää opetusta. Aikuisopiskelijoiden opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin lapsilla ja nuorilla, kuitenkin aikuisen osaamis-, oppimis- ja kokemustausta huomioiden. Taiteen perusopetuksessa opettajina toimivat yhdistysten käsityöalan ammattilaiset sekä tuntiopettajina alalla toimivat käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat.

Nuori tekemässä käsitöitä.
Kuva: Taitoliitto

Tausta

Taiteen perusopetuksen edelläkävijöitä ovat olleet 1960-luvulla syntyneet musiikkioppilaitokset, joiden vanavedessä syntyivät 1970-luvulla kuvataidekoulut ja tanssikoulut. Varsinaisesti taiteen perusopetuksen suunnittelu käynnistyi 1980-luvun puolivälissä. Uusia taiteenaloja edustavat käsityö, arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, teatteri ja sirkus sekä sanataide.

Käsityökoulujen käynnistymiseen vaikutti merkittävästi järjestön Kotiteollisuus kannattaa -seminaarissa Tampereella kesäkuussa 1988 professori Pirkko Anttilan puheenvuoro. Lisäksi Kansainväliset Young Hands -kongressit pohjustivat järjestön roolin vahvistumista lasten ja nuorten käsityötoiminnassa. Ensimmäinen käsityökoulu käynnistyi syksyllä 1989 Seinäjoella. Taitoliitto toimi alusta alkaen aktiivisesti yhteistyössä opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa toiminnan kehittämisessä ja Keski-Suomen ja Pirkanmaan Taito-käsityökoulujen edustajat olivat mukana kehittämässä käsityön opetussuunnitelmia. Opettajien koulutukseen on panostettu järjestössä alusta alkaen.

Laki taiteen perusopetuksesta annettiin vuonna 1992 ja samana vuonna hyväksyttiin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. 1990-luvun lopulla käynnistyi aikuisten taiteen perusopetus. Vuosituhannen vaihteessa Pirkanmaan ja Keski-Suomen yhdistysten Taito-käsityökoulut saivat taiteen perusopetuksen järjestämisluvat ja pääsivät mukaan opetustuntiperusteiseen valtionosuuteen. Taiteen perusopetuksen keskusliittojen yhteistyö käynnistyi vuonna 2002 ja yhteinen Taiteen perusopetusliitto TPO ry perustettiin vuonna 2007.

Kaksi iloista lasta tekemässä käsitöitä.
Kuva: Taitoliitto

Tulevaisuus

Käden taidot ovat pääomaa, joka kasvaa ja syvenee käytössä, minkä vuoksi niiden kehittämiseen on tärkeää antaa mahdollisuus lapsesta alkaen. Käsityökoululla on tärkeä kulttuurinen merkitys käsityötaitojen ylläpitämisessä ja myös järjestön tulevaisuuden turvaajana. Taiteen perusopetus on käsityökoulun lisäksi rikastuttanut monin tavoin yhdistysten kurssi- ja työpajatoimintaa: käsityötekniikoiden ja työtapojen moninaisuus on lisääntynyt, luova ja prosessimainen lähestymistapa on laajentanut käsityön tuotekeskeistä merkitystä kokonaisvaltaisemmaksi hyvinvointimerkitykseksi.

Taiteen perusopetuksen uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2018. Käsityön osalta uusi opetussuunnitelma tuo entistä voimakkaammin esille käsityön ja muotoilun sekä teknologian välisen suhteen. Käsityö on Suomessa suosittu harrastus niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa, mikä viittaa siihen, että taiteen perusopetuksella on käsityössä valoisa tulevaisuus. On kuitenkin tärkeää kuulla lapsia ja nuoria heidän harrastuksiin liittyvissä toiveissa. Lisäksi tulevaisuudessa on tärkeää kehittää yhteistyötä myös muiden käsityötä antavien oppilaitosten kanssa elinikäisten ja personoitujen oppimispolkujen turvaamiseksi.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Opetushallitus: Käsityö taiteen perusopetuksessa