Marttojen kotitalousneuvonta ja peruskoulun kotitalousopetus arjen taitojen vahvistajina

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

Marttojen kotitalouden asiantuntijat antavat vuosittain neuvontaa kymmenille tuhansille ihmisille ympäri Suomea. Kuva: Marttaliitto.
Marttojen kotitalouden asiantuntijat antavat vuosittain neuvontaa kymmenille tuhansille ihmisille ympäri Suomea. Kuva: Marttaliitto.

Marttojen kotitalousneuvonta ja perusopetuksen kotitalousopetus tarjoavat taitoja ja käytännön ratkaisuja, jotka tukevat muutosta kohti kohtuullisempaa kulutusta ja kestävämpää elämää. Opetuksen ja neuvonnan avulla vahvistetaan ja parannetaan sekä perusopetusikäisten nuorten että aikuisten arjen perustaitoja, jotka liittyvät ruokaan ja ravitsemukseen, kodinhoitoon, asumiseen, ympäristöasioihin, kotipuutarhaan, talousosaamiseen ja omatoimiseen varautumiseen ja arjenhallintaan. Myös digitaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja luottamus omaan osaamiseen sekä omiin kykyihin vahvistuvat, kun kursseille ja opetukseen osallistuvat ratkovat arjen haasteita yhdessä.

Vahvat käytännön taidot tekevät arjesta ja elämästä rikkaampaa ja tuovat iloa omasta osaamisesta ja käsillä tekemisestä. Arjen tiedot ja taidot lisäävät myös turvallisuuden tunnetta ja uskoa, että pärjää kodin ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Kyky oppia uutta on tärkeä varautumisen taito. Yhteiskunnallisesti poikkeukselliset tilanteet, kuten sodat ja pandemiat, ovat osoittaneet, miten tärkeää on kotien varautuminen yllättäviin poikkeusoloihin. Jos kaupasta ei saa ruokaa ja ravintolat ovat suljettuina, ilman kotivaraa ja taitoja valmistaa ruokaa itse ei selviä.

Kotitalousopetus ja -neuvonta ovat menetelmiltään osallistavaa ja käytännönläheistä. Arjen perustaitoja opetellaan yhdessä tekemisen ja elämysten kautta, joita saa esimerkiksi ruoasta ja luonnosta. Yhdessä tekemällä ja tutkimalla oppii parhaiten. Tutkimalla etsitään myös vastauksia miksi ja miten -kysymyksiin, jotta ymmärretään paremmin eri asioiden ja käsitteiden välisiä yhteyksiä. Sekä aikuisille että nuorille suunnattu opetus ja ammatillinen neuvonta huomioi asiakkaiden tarpeet ja vastaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Pyrimme neuvonnalla vaikuttamaan esimerkiksi kotien energiansäästämiseen, kestävien valintojen tekemiseen, omatoimiseen varautumiseen, taloudenhallintaan ja kansanterveyden parantamiseen kannustamalla kasvisten käytön lisäämiseen ja suolan käytön vähentämiseen. Kotitalousneuvonta ja kotitalousopetus perustuvat tutkittuun tietoon (esimerkiksi ravitsemustiede, kotitaloustiede ja kuluttajatutkimus), käytännön kokemukseen ja hyviksi havaittuihin tapoihin arjessa.

Kotitalousopetus kattaa ainutlaatuisella tavalla Suomessa koko ikäluokan ja ammatillinen kotitalousneuvonta puolestaan täydentää ja tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa arjen kotitaloustaitoja vauvasta vaariin. Kotitalous on suosittu perusopetuksen oppiaine ja sitä opiskellaan runsaasti myös valinnaisaineena. Arjen hallinnan perustaidot muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti yhteiskunnan muuttuessa. Niitä on hyvä päivittää ja ylläpitää koko elämän.

Martat tarjoaa kotitalousneuvontaa kasvokkain, verkossa ja painotuotteiden kautta, järjestää monenlaisia tapahtumia sekä avoimelle yleisölle, erityistä tukea tarvitseville että 38 000 jäsenelleen. Arjen hallintaan ja kestävään arkeen liittyvät lähi- ja digineuvontapalvelut tavoittivat 2022 yhteensä melkein 90 000 henkilöä. Martat.fi-nettisivuston ja somekanavien neuvonnalliset sisällöt tavoittavat vuosittain miljoonia suomalaisia.

Tausta

Suomalainen kotitalousopettajakoulutus alkoi vuonna 1891, jolloin ensimmäinen opettajia kouluttava oppilaitos perustettiin Helsinkiin. Jo 1890-luvulla oivallettiin, että yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu hyvinvoivien kotien varaan ja että paras tapa auttaa perheitä on kodissa tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen. Tämän koulutuksen käyneet henkilöt opettivat kotitaloutta edelleen kotitalouskouluissa eri puolella Suomea ja monet heistä siirtyivät toimimaan aktiivisesti Marttajärjestön piirissä.

Marttaneuvojat kahvitauolla koulutuksen lomassa Orimattilassa vuonna 1916. Kuva: Marttaliitto.
Marttaneuvojat kahvitauolla koulutuksen lomassa Orimattilassa vuonna 1916. Kuva: Marttaliitto.

Marttojen monipuolinen kotitalousneuvonta on edistänyt kotien ja perheiden hyvinvointia jo 124 vuotta. Järjestö syntyi Suomen autonomian aikana vuonna 1899 tarmokkaan Lucina Hagmanin aloitteesta. Alkuvuosina järjestön toiminnalle luotiin kestävä pohja ja tänä päivänä Martat on luotettu kestävän arjen asiantuntija, jonka neuvontatapahtumiin ja kursseille on aina tulossa runsaasti osallistujia.

Martat on koko historiansa ajan rakentanut yhteiskuntaa, joka on yhdenvertaisesti meitä kaikkia varten taustasta riippumatta. Yhdenvertaisilla taidoilla luomme yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Yhdessä tekeminen, ruoanvalmistus ja syöminen ovat myös mitä parhainta siltojen rakentamista eri taustoista ja maista tulevien ihmisten eri sukupolvien ja sukupuolien välillä. Sama koskee myös kotitalousopetusta; osana perusopetusta se tavoittaa kaikki nuoret heidän sosioekonomisesta taustastaan huolimatta. Kaikki ihmiset tarvitsevat arjesta selviytymisen taitoja ja tämä kotitalousopetuksen ja kotitalousneuvonnan yhdistelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Kotitalousopettajien ja kotitalousneuvojien koulutus ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa takaa vankan asiantuntemuksen, joka yhdistyy käytännön taitojen hallintaan. Tämä tuottaa laadukasta opetusta ja neuvontaa, jonka avulla lisätään kotitaloustyön arvostusta ja ruoan arvostusta. Kun itse valmistaa ruokaa, kasvattaa ruokaa ikkunalaudalla, parvekkeella tai pihalla, arvostus ruokaa kohtaa kasvaa. Ruoka ei tule itsestään pöytään, jonkun on se tuotettava, jalostettava ja markkinoitava, sekä valmistettava yksin tai yhdessä syötäväksi.

Kotitalousopetus ja -neuvonta pitävät yllä suomalaiseen ruokakulttuuriin liittyviä perinteitä ja ovat luomassa myös uutta perinnettä, esimerkiksi huomioimalla kansainvälistyvän yhteiskunnan mukanaan tuomat mahdollisuudet edistää monikulttuurista ymmärrystä. Marttajärjestön kotitalousneuvonnalla on pitkä historia ruokaperinteen ja kotitaloustaitojen vaalimisessa ja siirtämisessä sekä luonnontuotteiden tunnistamisessa ja käytön vahvistamisessa. Tänä päivänä perinteisten kotitaloustaitojen ja kodinhoidon vinkkien rinnalle on noussut arjen toiminnan arvioiminen kestävän kehityksen ja ekologisuuden näkökulmista. Kestävät ja ekologiset arjen käytännön valinnat kodeissa ovat edelleen pohja, jonka varaan koko yhteiskunnan kestävyys rakentuu.

Valtakunnallinen Suomen kotitalousopettajayhdistys (myöhemmin Kotitalousopettajien liitto – hushållslärarnas förbund ry) perustettiin vuonna 1918.
Valtakunnallinen Suomen kotitalousopettajayhdistys (myöhemmin Kotitalousopettajien liitto – hushållslärarnas förbund ry) perustettiin vuonna 1918.

Marttojen alkuvuosien toiminta koostui marttailloista, neuvonnasta ja ohjatuista emäntäilloista. Tänä päivänä yhteistyössä kumppaniemme ja rahoittajiemme kanssa kohdennamme neuvontaa jäsentemme lisäksi myös lapsille ja lapsiperheille, nuorille, ikäihmisille, miehille, kotoutujille, maahan vastikään muuttaneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä rikostaustaisille ja heidän läheisilleen. Martat myös tukee Saharan eteläpuoleisen Afrikan nais-, vammais- ja kotitalousjärjestöjä ravitsemustaitojen kouluttamisessa ja naisten tulonhankinnassa. Kotitalousopetus ja ammatillinen kotitalousneuvonta ovat myös kansainvälisesti merkittäviä, ainutlaatuisia ilmiöitä. Suomi muiden Pohjoismaiden ohella on globaali edelläkävijä kotitalousopettajien kouluttajana ja kotitalousopetuksen kehittäjänä. Kotitalousopettajan koulutus pohjautuu kotitalouspedagogiseen ja kotitaloustieteelliseen tutkimukseen, jonka eturintamassa Suomi on. Koko ikäluokan läpäisevä kotitalousopetus on maailman mittakaavassa poikkeus, eikä muualla ole tarjolla järjestöpohjaista ammatillista avointa kotitalousneuvontaa kansalaisille.

Tulevaisuus

Kotitalousopetus ja neuvonta ovat olleet ja ovat edelleen osa kansalaiskasvatusta, jossa opitaan ja innostetaan kestävän arjen taitoihin ja joka lisäksi edistävää sukupuolten välistä tasa-arvoa perhe-elämässä ja työelämässä. Kun yhteiskunta muuttuu ja maailmanpoliittinen tilanne tuo entistä enemmän epävarmuustekijöitä, tarvitaan arjesta selviytymisen taitoja kaikille kansalaisille. Tämä on osa yhteistä huoltovarmuutta ja se osaltaan varmistaa sen, että Suomi ja suomalaiset selviytyvät kaikenlaisissa olosuhteissa. Tulevaisuus on näiltä osin epävarma, mutta yli 130 vuoden aikana tehty yhteinen työ kansalaisten kotitalousosaamisen lisäämisessä on pohja, jonka avulla selviydytään monenlaisista koettelemuksista.

Marttojen kotitalousneuvonnassa toimitaan vahvasti sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla, niin taloudellisesti, fyysisesti kuin psykologisestikin. Siirrämme kestävän arjen taitoja sukupolvelta toiselle jatkossakin. Otamme kantaa kestävän ja yhdenvertaisen arjen puolesta. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomessa ja kansainvälisesti. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut ja luomme toivoa ja luottamusta. Martat ovat muutoksen tekijöitä. Neuvontaamme ohjaa ajatus, että huominen arki rakentuu tämän päivän teoista.

Digitaalisuutta hyödynnetään jo nyt mutta yhä enemmän tulevaisuudessa niin kotitalousopetuksen ja neuvonnan pedagogisissa ratkaisuissa. Neuvontaa tarjotaan monipuolisesti lähineuvonnan lisäksi myös verkossa ja sosiaalisen median eri kanavissa. Digitaalisuuden vastapainoksi sekä kotitalousopetus että kotitalousneuvonta tarjoavat mahdollisuuksia myös ei-digitaaliseen: käden taidot, omilla käsillä tekemisen tuottama mielihyvä ovat korvaamattomia asioita, joita tarvitaan digitaalisuuden vastapainoksi. Kotitalousopetus ja -neuvonta ja niiden avulla vahvistuvat taidot ovat investointeja tulevaisuuteen. Kotitaloustaidot ovat arjen viisautta.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Marttaliitto ry

Helsingin yliopisto, kotitalouspedagogiikan professori Päivi Palojoki

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Verkkolähteet

Kotitalousopettajien liitto. Liiton historia

Marttaliitto

Päivi Palojoki (2023). Kotitalouspedagogiikan tutkimusryhmän kotisivut

Videot

Helsingin yliopisto, "Not only cooking - Home economics teachers are academic professionals" (17.12.2018)

MartatTV, "Ammattilaiset Martoissa – Esittelyssä Hanna Pikkarainen ja Marttojen sienineuvonta" (15.10.2021)

MartatTV, "Ammattilaiset Martoissa – Esittelyssä Jaana Lehrbäck ja Marttojen kurssitoiminta" (29.9.2021)

MartatTV, "Marttapalvelut apunasi" (13.6.2022)

MartatTV, "Marttojen toimia -elokuva vuodelta 1941" (17.6.2019)

Kirjallisuus

Anna-Liisa Sysiharju (1995) Naisasian tytär – muuttuvien kotien tuki 1891 – 1990, Vuosisata kotitalousopettajien koulutusta Helsingissä. Forssan Kirjapaino Oy.

Anne Ollila (1993). Suomen kotien päivä valkenee: Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. SHS, Helsinki.

Ville Jalovaara (2019) On suurempi koti – Martat 120 vuotta. Otava

Visa Heinonen (1998) "Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa". Bibliotheca historica 33, Helsinki.