Muskari

From Elävän perinnön wikiluettelo
Muskari on moniaistista. Kuva: Veikko Somerpuro.


Kuvaus

Musiikkileikkikoulussa lapsi saa valmiuksia kuunnella, kokea ja tuottaa musiikkia sekä ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti musiikin ja leikin keinoin. Muskarissa on moniaistista ja monitaiteista: siellä lauletaan, soitetaan, loruillaan, rytmitellään, liikutaan, piirrellään, näytellään ja kuunnellaan musiikkia.

Opetus koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Kansanperinteen käyttö varhaisiän musiikkikasvatuksessa vaalii suomalaista kulttuuriperinnettä.

Tausta

Musiikkileikkikoulu on osa suomalaista musiikkiopistojärjestelmää ja se on suomalainen keksintö. Lähes kaikissa musiikkioppilaitoksissa toimii musiikkileikkikoulu. Vaikka opetusjärjestelyt poikkeavat oppilaitoskohtaisesti hieman toisistaan, ovat pääperiaatteet kuitenkin samat. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista, pääasiallisesti alle kouluikäisille tarkoitettua varhaisiänmusiikkikasvatusta, joka kulkee rinnan yleisten kasvatustavoitteiden kanssa.

Muskari on monitaiteista. Kuva: Veikko Somerpuro.

Kuuluisia muskarivaikuttajia ovat mm. Eve Alho, Soili Perkiö ja Satu Sopanen. Uranuurtajia ovat olleet mm. Maisa Krokfors ja Sirkka Valkola-Laine. Muskariopettaja on korkeakoulutettu musiikin ja kasvatusalan ammattilainen.

Tulevaisuus

Muskarin tulisi olla kaikille lapsille mahdollista, ja sen kuuluisi olla osa päiväkotitoimintaa. Se kehittää lapsia kokonaisvaltaisesti kehollisuutta ja kaikkia taiteenlajeja käyttäen, lisää tasa-arvoa ja on suureksi hyödyksi myös erityisoppijoille tai kielellisesti heikommassa oleville, kuten maahanmuuttajille. Musiikin vaikutusta lasten kehitykseen on tutkittu ja tieteellisesti todistettu sen edistävän lapsen kehitystä.

Muskari kuuluu kaikille! Kuva: Veikko Somerpuro.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Musiikinopetus Suomessa

Keski-Helsingin musiikkiopisto

Varhaisiän musiikinopettajat ry