Vård av ortnamnsförrådet

From Elävän perinnön wikiluettelo


Beskrivning

Käsi pitelee suurennuslasia kartan yllä.
Granskning av ortnamn på kartan. Bild: Sonja Holopainen.

Man brukar hänvisa till ortnamn som mycket gammalt omtal av platser. Ortnamn har flera uppgifter: att identifiera platser och skilja dem från varandra. Namn överförs muntligt från generation till generation, men överföringen sker också till exempel via kartor. Kartornas uppgift är dels att bevara ortnamnsförrådet, dels att hänga med när ortnamnsförrådet utvecklas.

Vid Institutet för de inhemska språken granskas namnen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister på beställning av Lantmäteriverket. Registret ligger som grund bland annat för de kartor som Lantmäteriverket publicerar och för de namn som finns i tjänsten Kartplatsen, som är fritt tillgänglig på nätet. Utgångspunkten är att namn som används aktivt och är kända lokalt ska finnas med på kartorna. Granskningen utgår från de omfattande ortnamnssamlingar som finns i Institutet för de inhemska språkens och Svenska litteratursällskapets arkiv. Samlingarna innehåller över två och en halv miljon ortnamn från Finland och närliggande områden. Insamlingsarbetet har pågått sedan 1800-talet och namnen har samlats igenom genom intervjuer med ortsbor, forskningslitteratur och avhandlingar. Ibland kompletteras arkivet fortfarande med nya intervjuer.

Vid namngranskningen kontrolleras vilka namn som används om vilka platser. Stavningen ses också över så den följer skrivreglerna. Vid behov normaliseras dialektala stavningsformen så att de motsvarar standardspråkets stavning. Namn kan vid behov läggas till, tas bort eller flyttas.

Eftersom ortnamn är en viktig del av invånarnas lokalidentitet är Lantmäteriverkets och Institutet för de inhemska språkens gemensamma mål att trygga de hävdvunna ortnamnens ställning som en del av det immateriella kulturarvet. Granskad och aktuell information om ortnamn är dessutom viktig för myndigheters och mediers kommunikation, olika kartappar och deras sökfunktioner, nationell och internationell standardisering av ortnamn samt namnplanering.

Bakgrund

Ruotsinkielinen tiekyltti, taustalla vanha kauppa. Mustavalkokuva.
Vägskylt med ortnamn i Lappfjärds centrum. Bild: Rafael Olin, 1962. Svenska litteratursällskapet i Finland. Rafael Olins fotosamling.

Namnen på enskilda kartblad granskades sporadiskt redan på 1800-talet av namnexperter vid föregångarna för Institutet för de inhemska språken. Arbetet utvidgades när Lantmäteriverkets föregångare Lantmäteristyrelsen började producera grundkartor på 1940-talet. År 1959 blev granskningsarbetet regelbundet och systematiskt och utfördes av Sanakirjasäätiö och Svenska litteratursällskapet. Numera granskas de finska och svenska namnen vid Institutet för de inhemska språken och de samiska namnen vid Uleåborgs universitet.

Framtiden

Samarbetet mellan Institutet för de inhemska språken och Lantmäteriverket fortsätter och granskningsarbetet utvecklas vid behov.

Aktör som står bakom förslaget

Institutet för de inhemska språken

Källor och länkar till övrig information

Namnvård: https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_oss/verksamhet/namnvard

Namnarkivets samlingar: https://www.sprakinstitutet.fi/sv/arkiv/dialekt-_och_namnarkiv/namnarkivet

Digitala namnarkivet: https://namnarkivet.fi/

Kartplatsen: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv