Ympäristöluotsit

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

Ympäristöluotsikoulutus Lapinlahdella.

Maaseudun Sivistysliiton (MSL) on kehittänyt ympäristöluotsikoulutusta, jolla on valmennettu ympäristöasioista kiinnostuneita henkilöitä vapaaehtoisiksi vertaisohjaajiksi. Ympäristöluotsikoulutuksen sisältö on monipuolinen ja monitahoinen riippuen siitä, liikutaanko luonto-, kulttuuri- vai sosiaalisessa ympäristössä. Ympäristöluotsikoulutuksia on tähän mennessä järjestetty mm. Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Varkaudessa, Oulussa ja Nurmeksessa, Lapinlahdella ja Paltamossa. Lisäksi Helsingissä on järjestetty luotsien valtakunnalliset koulutuspäivät.

Ympäristöluotsit ovat vapaaehtoisia kanssakulkijoita, jotka ovat valmiita ottamaan muitakin mukaansa löytöretkille sekä tuttuihin että uusiin ympäristöihin. He rohkaisevat tarkkailemaan elinpiiriä aistit herkkinä ja tarpeen tullen toimeenkin tarttuen. Ympäristöluotsi ei ole opas, vaan vertaisihmettelijä, jonka kanssa voi pohtia ja syventää suhdetta erilaisiin ympäristöihin. Ympäristöluotsauksen myötä omaan lähiympäristöön ja arjen asiantuntijuuteen liittyvää hiljaista tietoa ja perinnettä siirtyy uusille kokijoille.

Ympäristöluotsit voivat toimia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori-, maahanmuuttaja- tai erityisryhmien kanssa sekä kyläyhdistysten ja järjestöjen parissa. Vertaistoimintaa voi tehdä myös omassa tuttavapiirissä tai naapurustossa. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön puolesta.

Ympäristöluotsaus on yhdessä tekemistä, keskustelua ja käsitteiden avaamista ryhmän valitsemista teemoista. Luotsauksessa jalkaudutaan mahdollisuuksien mukaan omassa elinympäristössä sijaitseviin sopiviin, teeman kannalta kiinnostaviin kohteisiin, jaetaan niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä sekä rakennetaan yhteistä ymmärrystä eri näkökulmia tarkastelemalla.

Ympäristöluotsitoiminnan avulla pyritään monipuolistamaan näkökulmia, asenteita ja toimintatapoja, joiden kautta ihminen kokee elinympäristönsä ja siinä tapahtuvat muutokset. Toiminnalla tuetaan luonto-, kulttuuri- ja sosiaalisten ympäristöjen suhteen syvenemistä sekä kokemuksellisen tiedon lisääntymistä paikallisuudesta, yhteisöistä ja osallisuudesta. Ympäristöluotsauksen avulla voidaan auttaa ryhmää/asukkaita asettumaan toisten tilanteeseen sekä pohtimaan asioita ja ympäristöä eri näkökulmista. Luotsaus innostaa oppimaan uutta ja kehittämään suhdetta omaan elinympäristöön koko elämän ajan. Se on myös erinomainen keino tutustuttaa uudet asukkaat kotiseutuun ja asuinympäristöön.

Prosessia ohjaa menetelmään perehdytetty ympäristöluotsi tai MSL:n asiantuntija. Menetelmä hyödyntää mm. sosiokulttuurisen innostamisen ja voimavarakeskeisen ohjauksen elementtejä sekä erilaisia ryhmätyötekniikoita. Keskeistä menetelmässä on ympäristöluotsin rooli yhteisöllisen prosessin tukemisessa kouluttajana toimimisen sijaan: tavoitteena on kannustaa ja tukea ryhmää/asukkaita näkemään, pohtimaan ja toimimaan yhdessä ja kehittämään toimintaa edelleen.


Tausta

Pistoaitaa kylätalon pihalle.

Idea ympäristöluotsitoiminnan käynnistämisestä syntyi 2010-luvun alussa, Maaseudun Sivistysliiton tuottaman Kultainen metsä -näyttelyn kiertäessä Suomea. Näyttely pysähtyi myös Jyväskylässä, jossa on jo usean vuoden ajan toteutettu kulttuuriluotsitoimintaa. Kulttuuriluotsi vie ihmisiä taide- ja kulttuuriharrastusten pariin. Jyväskylän taidemuseon toimesta ensimmäinen ryhmä luonto- ja ympäristöteemasta innostuneita kulttuuriluotseja valmennettiin toimimaan luotsina myös ympäristöasioissa.

Toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia ja Maaseudun Sivistysliitto päätti jatkaa toimintamallin kehittämistä edelleen: sen yhteisöllistä puolta on vahvistettu ja sisältöjä laajennettu erilaisissa ympäristöissä toimimisen tueksi. Luonto- ja kulttuuriympäristöjen lisäksi menetelmää sovelletaan myös sosiaalisen ympäristön tarkasteluun. Uudistettu ympäristöluotsaus on yhteisön aktivoimisen ja yhteisökehittämisen menetelmä, jossa herätellään ihmisiä tarkastelemaan omia lähiympäristöjään uusin silmin. Menetelmä perustuu osallistumiseen ja vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on lisätä osallisuutta, rakentaa keskustelua ja toimintaa yhteisössä sekä arjen ympäristössä.

Tukea Ympäristöluotsitoiminnan kehittämiseen on saatu esimerkiksi Ympäristöministeriöltä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä sekä Koneen säätiöltä, Keskitien Tukisäätiöltä ja Kordelinin säätiöltä. Tuen avulla on kehitetty ympäristöluotsikoulutuksen sisältöä sekä järjestetty pilottikoulutuksia ja koulutettujen luotsien tapaamisia.


Tulevaisuus

Ympäristöön voi tutustua vaikka tunnustelemalla.

Maaseudun Sivistysliitto käyttää menetelmää toistaiseksi omassa toiminnassaan ja perehdyttää ympäristöluotseja eri teemoihin hanketoimintansa puitteissa. Luotsien valmentamisen lisäksi MSL on kehittänyt pedagogista mallia menetelmään perehdyttämiseen mm. järjestöjen käyttöön sekä toteuttaa erilaisia yhteisöllisiä prosesseja menetelmän avulla. Toimintamallia on otettu myös kuntien käyttöön esimerkiksi Posiolla ja Kyyjärvellä.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Maaseudun Sivistysliitto

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Jyväskylän ympäristöluotsien blogi