Hembygdsdagar

From Elävän perinnön wikiluettelo

Utövare och folk som känner till traditionen

Traditionerna utövas av såväl tusentals hembygds-, by- och stadsdelsföreningar som kommuner och andra föreningar och samfund i vårt land, för vilka det lokala är viktigt. Alla invånare i området, besökare och ofta även sådana turister som är intresserade av ett visst tema (t.ex. vissa mattraditioner eller ett objekt för naturutflykter) deltar i festiviteterna. Traditionerna praktiseras såväl under nationella hembygdsdagar som på landskaps-, region-, kommun-, by-, stadsdels- och mikronivå. Hundratals byar och även urbana förorter har sina hembygdsdagar/-fester, som överallt är unika evenemang och framhäver det egna närområdets särdrag med olika kultur-, mat- och festtraditioner samt sedvänjor. Centralorganisationen för lokala hembygds- och kulturföreningar i Finland, Finlands Hembygdsförbund är väl förtrogen med traditionerna.

Utövande av traditionen

Folkdansföreställning.
Ruovesi hembygdsdagar 1954. Foto: Suomen Kotiseutuliiton kuva-arkisto.
Människor i folkdräkter.
Kymmenedalen hembygdsdagar. Foto: Suomen Kotiseutuliiton kuva-arkisto.

Hembygdsdagar firas för att framhäva särdragen i den lokala kulturen, fostra invånarnas hängivenhet för hembygden samt öka gruppgemenskapen och gemenskapsandan. Traditionerna kring hembygdsdagar/-fester innefattar bland annat kontinuitet, framhållande av lokalt kulturkunnande, ökande av hembygdsmedvetenhet, framhävande av lokala naturvärden samt att de personer som är centrala med avseende på ortens utveckling syns och beaktas i programmet och bland deltagarna. Evenemangen sammanför stambefolkningen och migranter. Evenemangen har således även en stor betydelse för integrationen av såväl immigranter som dem flyttar inom landet. Festprogrammen fylls med såväl kunniga personer i lokala traditioner som nya kulturfaktorer: folkdanser och street dance följer ibland varandra sida vid sida, liksom även inhemska och nya finländares traditionella maträtter. Hembygdsdagar med olika slags byafester som subformer uppstår antingen helt eller delvis som talkoarbete.

Traditionens bakgrund och historia

Riksomfattande hembygdsdagar har i Finland firats sedan 1949, då Finlands Hembygdsförbund grundades under de första riksomfattande dagarna. Lokala och regionala hembygdsfester/-dagar har ännu längre traditioner. Under de senaste decennierna har hembygdsfester/-dagar fått en allt mer framträdande roll som samlande och förenande evenemang även bland invånare i stadsdelar. Till exempel i Helsingfors ordnas årligen tiotals stadsdelsdagar, som fortsätter samma tradition av hembygdsfester, som exempel på detta kan man nämna till exempel Kottby byafest, Månsasdagen eller Arabias gatufestival, vilka har pågått i åratal. Helsingforsdagen igen är en hela stadens fest som firas årligen den 12 juni. Samma mönster upprepas också i andra städer. Inom landsbygdskulturen har traditionen med hembygdsdagar pågått synnerligen länge. Nästan varje kommun har sin årliga hembygdsdag och kommundelar och byar sina byafester.

Förmedlande av traditionen

Traditionen förmedlas vidare genom att man deltar. Hembygdsdagarna sammanför olika generationer. På så sätt växer barn och ungdomar upp i traditionen med hembygdsdagar och tryggar senare dess kontinuitet. Evenemangen är ofta förknippade med arbetsprov, utställningar, museibesök samt utflykter till lokala natur- och kulturmål. Även dialekterna framträder starkt. De som uppträder är ofta lokala förmågor och evenemangen produceras av lokala aktörer, ofta som frivilligarbete från år till år.

Traditionens framtid

Framtiden ser ljus ut. I en värld av snabba förändringar är gemenskap och hembygdsanda i hela landet i stigande och även i urbana trakter vill man höra till platsen och framhäva sin egen hemstadsdel.

Aktör som står bakom förslaget

Finlands Hembygdsförbund

Hembygdsförbund på Facebook

Källor och länkar till andra informationskällor

Stenfors, Piia 2007: Suomalainen kotiseutuliike 1894–1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomen Kotiseutuliitto. [1].

Suomen Kotiseutuliitto. Valtakunnalliset kotiseutupäivät.

Turunen, Harri 2004: Suomalainen kotiseutuliike 1945-2000. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


Se också

Hembygdsföreningarnas historiker

Finlands Hembygdsförbunds årsberättelser

Tidskriften Kotiseutu

Kommunernas evenemangskalendrar